Cart empty
Show Cart

Telefonszám: +36-89/512-596 E-mail cím: webaruhaz@boller.hu 

Termékkereső

el120901

 images logok 2018 sorban

Játékszabályzat és adatvédelmi tájékoztató

1. Szervező és lebonyolító

A kvíz kitöltéséhez kapcsolódó nyereményjátékot a Böllér-Ker Kft. megbízásából (Böllér-Ker Kft.
8500 Pápa, Külső Veszprémi út 40.) a ClientfactoryKft.(2724 Újlengyel, Határ út 12.) a „szervező” szervezi és bonyolítja le. Szervező teljes körűen felelős a játék jogszerű lebonyolításáért.

2. Résztvevők: A nyereményjátékban részt vehet minden Magyarországon állandó lakóhellyel rendelkező, internet- felhasználó cselekvőképes természetes személy, aki 18. életévét betöltötte. Egy résztvevő egy nyeremény elnyerésére jogosult.

3. A játék időtartama: A játék 2019. november 30. éjfélig tart

4. Nyeremények: negyedévente 1 db 10.000 Ft értékű, a Böllér-Ker Kft. online felületén beváltható vásárlási utalvány, amelyet a nyertes kuponkód használatával tudlevásárolni a sorsolást követő 1 hónapon belül. A kupon pénzre nem váltható, értékéből készpénzt nem utalunk és nem adunk vissza. A kupon kizárólag termékvásárlásra beváltható, a szállítási költség a kupon értékéből nem téríthető. A kupont kizárólag egyszeri vásárlás esetén

5. Nyertes kiválasztása és sorsolása:

A nyereményt a https://marketing-survey.typeform.com/to/T4N3qY linken elérhető kérdéssor kitöltői közöttsorsoljuk ki a játék időtartama alatt több alkalommal. A válaszadók között egy „véletlenszám generátor” segítségével történik a sorsolás.

Sorsolások időpontja:

2018.December 1.

2019.Március 1

2019.Június 1.

2019.Szeptember 1.

2019.December 1.

A sorsolás helyszíne: A Szervező székhelye.

6. Nyertesek és Pótnyertesek, értesítés:

A Nyertes(eke)t az általuk megadott elérhetőségeken a Szervező értesíti. A nyertes a megbízó által üzemeltetett webshop-ban vásárolhatja le nyereményét az értesítéstől számított egy hónapon belül. Pótnyertes sorsolása nem történik.

7. Adófizetés és egyéb költségek: A nyerteseket a nyereményekkel kapcsolatosan nem terheli személyi jövedelemadó fizetési kötelezettség.

8. Adatvédelem Adatkezelő:

Név: Ügyfélgyár Magyarország Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság1063 Budapest, Szinyei Merse utca 10.

Adatvédelmi biztos: Név: Kovács Balázs Márk E-mail: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Szervező, mint adatfeldolgozó végzi a résztvevők személyes adatainak feldolgozását a nyereményjáték lebonyolítása és a nyeremények átadása céljából.

Adatkezelés jogalapja: a Játékos hozzájárulása, illetve a nyertes adatainak megőrzése tekintetében jogi kötelezettség.

A résztvevő a játékon való részvétellel hozzájárul ahhoz, hogy a kvízben regisztrált nevét és a játékra történő jelentkezés tényét a Szervező a játék lebonyolítása okán kezelje. A résztvevő a hozzájárulását visszavonhatja, de ez nem érinti a hozzájárulást megelőzően végzett adatkezelés jogszerűségét. A hozzájárulás visszavonása esetén a Szervező nem ismeri a résztvevő adatait, így a résztvevő nem tud részt venni a játékban.

Adatkezelés célja és a kezelt adatok köre: a nyertes a vezeték- és keresztnevének, illetve levelezési E-mail címének privát üzenetben történő megadásával hozzájárul ahhoz, hogy személyes adatait a Szervező a játék lebonyolítása, nyeremény átadása céljából kezelje. A nyertesek adatait a Szervező, a nyereményjátékkal összefüggő adózási és számviteli kötelezettségeinek teljesítése érdekében is kezeli. A megadott személyes adatok marketing célra kizárólag abban az esetben használhatók fel, amennyiben ehhez a résztvevő a játék kitöltésekor kifejezetten hozzájárult.

A résztvevők adatszolgáltatása önkéntes, de a nyertes tudomásul veszi, hogy ha az adatszolgáltatást elmulasztja, illetve ha személyes adatainak törlését a nyeremény átadását megelőzően kéri, a nyereményre nem tarthat igényt.

Az adatkezelés időtartama: A játékban résztvevők személyes adatai az erre vonatkozó hozzájárulás visszavonásáig kerülnek megőrzésre.

Résztvevők jogai az adatkezeléssel kapcsolatban: a résztvevőknek joguk van tájékoztatást kérni személyes adataik kezelésével kapcsolatban, illetve kérhetik a személyes adataikhoz történő hozzáférést, azok másolatát. A résztvevő kérheti a pontatlanul kezelt személyes adatai helyesbítését. A megadott személyes adatai törlését bármely résztvevő kérheti, azzal, hogy a jogszabályi előíráson alapuló, kötelező adatkezelés esetén a Szervező a törlésre irányuló kérésnek nem tud eleget tenni. Résztvevő kérheti az adatkezelés korlátozását. Résztvevő kérheti továbbá, hogy az adatkezelő az általa rendelkezésre bocsátott személyes adatokat széles körben használt, géppel olvasható formátumban részére továbbítsa.

A személyes adatokkal kapcsolatos kérelmeket a Szervező privát üzenetben, illetve következő e-mail címen fogadja: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

A megadott személyes adatokat a Szervező dolgozói közül kizárólag azok ismerhetik meg, akik ténylegesen közreműködnek a nyereményjáték technikai lebonyolításában, illetve a játékkal összefüggő, jogszabályban előírt adminisztratív kötelezettségek teljesítésében. A Lebonyolító az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.

A személyes adatok jogellenes kezelésének észlelése esetén, kérjük értesítsék a Szervezőt a következő e-mail címen:This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. Szervező közvetlenül történő értesítésétől függetlenül, amennyiben a résztvevő adatainak jogellenes kezelését észleli, bejelentést tehet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (H-1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c., This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.), vagy bírósághoz fordulhat.

9. Egyéb

- Nem vehetnek részt a Játékban a Szervező, valamint a Szervező cégcsoportjának tagvállalatainál munkaviszonyban vagy munkavégzésre irányuló egyéb jogviszonyban álló személyek és ezen személyek Ptk. 685.§ (b) pontjában meghatározott közeli hozzátartozói.

- Minden Játékos csak egyszer jogosult nyerni a Játékban.

- Szervező fenntartja a jogot, hogy a Nyereményjátékból kizárja azt a Játékost, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni, más Játékos regisztrációs adataival visszaél.

Szervező fenntartja a jogot arra, hogy az ebben a pontban meghatározott eseteket saját belátása szerint bírálja el.

- A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

- A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Nyereményjáték időtartama alatt a link, amin a kvíz működik technikai okokból időszakosan nem érhető el. Játékos tudomásul veszi, hogy a Nyereményjáték technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

- A Szervező fenntartja a jogot a Nyereményjáték megváltoztatására, felfüggesztésére vagy leállítására előre nem látott körülmények felmerülése vagy vis major esetén. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

- A nyereményjátékban történő részvétellel kapcsolatban a Szervező minden felelősséget kizár a jogilag lehetséges mértékig. A résztvevő felel az általa megadott adatok valódiságáért. A Szervező fenntartja magának a jogot jelen játékszabályzat módosítására, kiegészítésére vagy a játék megszüntetésére. Jelen nyereményjátékra és játékszabályzatra a magyar jog alkalmazandó.

 

 

A honlapon található nevek, képek és leírások a Böllér cégcsoport tulajdonát képezik, ezeknek mindennemű másolása tilos! Bővebben...

Kapcsolat

Böllér-Ker Kft.
8500 Pápa
Külső Veszprémi út 40.

Tel.: +36-89/512-596
E-mail: webaruhaz@boller.hu